Navigation:  Pliki >

Zapis/Odczyt z Archiwum

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň PLIK Ň Zapis/Odczyt Archiwum

IKONA                DyskietkaNieb

 

 

userOkularyKwiatekOpcja archiwizowania oraz odzyskiwania danych służy do szybkiego i bezpiecznego kopiowania danych. Podczas instalacji programu tworzone są odpowiednie katalogi, które pozwalają na tworzenie archiwum oddzielnie dla wybranych firm oraz oddzielnie dla całego programu (wszystkie firmy). Program przeprowadza te operacje automatycznie.

Administrator Systemu może odtworzyć dane w innym katalogu niż były archiwizowane, służy do tego celu program TGS_Manager znajdujący się w katalogu głównym.

 

Z tego miejsca możemy przesłać dane do archiwum lub je z niego odzyskać.

 

ArchiwDanych

 

Okno zostało tak zaprojektowane, aby archiwizowanie stało się prostą czynnością i nie wymagało od przeciętnego operatora znajomości poszczególnych plików programu lub innych systemów wspomagających kopiowanie danych.

W lewej części okna znajduje się Wybór opcji:

 

DyskietkaBlyski Archiwizowanie

strzalkaZielona Odtwarzanie

kartotekaFajki Historia

 

Archiwizowanie

W prawym bloku wybieramy zakres danych, które chcemy skopiować (jedną firmę lub wszystkie). Gdy zdecydujemy aby program zarchiwizował dane tylko jednej jednostki, wtedy w następnym polu musimy wskazać odpowiednią pozycję z listy firm.

Możemy nadać własną nazwę dla tworzonego pliku oraz dodatkowo opisać go własnymi uwagami.  Po kliknięciu DyskietkaWykonaj  i potwierdzeniu, program rozpocznie proces kopiowania danych.

 

Po wykonaniu archiwizacji program wyświetli odpowiedni komunikat.

 

Archiwum

 

Na ekranie wyświetlona również zostanie informacja o utworzonych plikach. Podczas kopiowania danych tworzone są co najmniej dwa pliki. Jeden z ogólnymi danymi programu oraz drugi z danymi wybranej do archiwizowania firmy. Jeśli wybraliśmy opcję archiwum dla wszystkich firm, wtedy plików będzie o jeden więcej niż wynosi liczba firm zarejestrowanych w programie.

 

archiwum6

userOkularyKwiatek

 

 

Nazwa tworzonego archiwum, proponowana przez system to:

SZ@RK :: FK - Kopia z dn 29-09-2008

czyli nazwa programu-modułu oraz data wykonania kopii. Możemy ją zmienić.

Nazwa utworzonego archiwum wyświetlana jest w widoku archiwumLista.

Nazwy plików tworzonych przez program to:

dla głównych danych całego katalogu

TGSoft_080929_113417.MSK

TGSoft _bieżąca data_bieżący czas.MSK

dla danych poszczególnych firm

TGSoft7_080929_113840.MSK

TGSoft numer Firmy_bieżąca data_bieżący czas.MSK

Nazw plików nie można zmienić.

 

Gdzie zapisywane są pliki?

Pliki wykonywanych archiwizacji zapisywane są w miejscu wskazanym w pliku konfiguracyjnym programu. Domyślnie jest to:

c:\TGSoft.SQL\BazySQL\Backup\ - katalog z programem.

Można jednak wybrać inne miejsce docelowe dla archiwum. Odpowiednią informację musi wprowadzić Administrator Systemu w pliku INI, który znajduje się w katalogu programu, w podkatalogu INI. Na przykłąd dla programu Sz@RK FK:

 

c:\TGSoft.SQL\INI\fk.ini

 

W pliku tekstowym .ini znajdziemy:

MS_LokalizacjaPlikowBackup=c:\TGSoft.SQL\BazySQL\Backup

 

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono ścieżkę dostępu, którą może zmienić osoba uprawniona.

arrowBluUpSmall

 

 

Odtwarzanie

UwagaSwiatala

Należy pamiętać, że cofnięcie danych z archiwum, cofa nas z danymi wszystkich modułów: FK, KP, GM, ST, które są w tej samej bazie.

 

Po wybraniu tej opcji w prawym bloku okna pojawi się tabela z listą wszystkich wykonanych archiwizacji.

 

ArchiwDanych1

 

W menu znajdziemy kilka ikon oraz ustawień:

kartkaLupa1 drukarka archiwumWlasnaLista fajki kartkaLupa archiwum9 archiwumOdzyskaj


kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli

drukarka        Wydruk tabeli.

 

archiwum7

 

W opcji widok Mamy do wyboru dwie listy archiwizacji.

 

archiwum8

arrowBluUpSmall powrót do menu ikon


fajki        Szczegóły - Wyświetlenie/Ukrywanie informacji z przebiegu archiwizacji. W dolnej części prawego bloku, pod listą plików pojawia się okno z odpowiednią informacją.

Szczegóły dostępne są dla Widoku:archiwumWlasnaLista (zobacz wyżej)

 

archiwum6

arrowBluUpSmall powrót do menu ikon


kartkaLupa        

Ukrywanie/wyświetlanie dodatkowego opisu dla pliku. Jeśli przed zarchiwizowaniem danych operator wprowadził komentarz, wtedy na ekranie poniżej pliku, zostanie on wyświetlony i dla odróżnienia zaznaczony niebieską czcionką.

 

archiwum10

 

 

arrowBluUpSmall powrót do menu ikon


 

archiwum9        

Numer bieżącej firmy, na której pliku znajduje się kursor. Jeśli archiwum wykonano dla wszystkich firm w oknie pojawi sie numer pierwszej z nich.

Opcja aktywna przy widoku: archiwumWlasnaLista.

arrowBluUpSmall powrót do menu ikon


 

archiwumOdzyskaj

 

userOkularyKwiatekPrzed otwieraniem danych z archiwum należy BEZWARUNKOWO wykonać bieżące archiwum, najlepiej i jednej firmy i całego programu.

 

Aby odtworzyć wybrane archiwum należy ustawić kursor na wybranym pliku, a dopiero później nacisnąć klocek archiwumOdzyskaj.

Na ekranie w prawym bloku pojawią się informacje o pliku, który wybraliśmy. W ostatniej linii znajduje się instrukcja postępowania.

 

archiwumOdzyskaj1

 

Jeśli jesteśmy pewni wskazanego pliku, możemy kliknąć archiwumWykonaj.  Gdy program stwierdzi, że nie wprowadzono komentarza do powodu odtwarzania danych, przypomni o tym odpowiednim komunikatem. Nim przystąpi do kopiowania, na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie:

 

koloRatunkoweOdtworzenie bazy danych z kopii spowoduje nieodwracalną utratę wszystkich zmian zarejestrowanych w tej bazie, po wykonaniu wskazanej kopii zapasowej. Czy potwierdzasz zamiar odtworzenia danych?

 

W tym momencie możemy jeszcze wycofać się z chęci odtwarzania archiwum.

Po potwierdzeniu zamiaru otworzenia wybranych danych program zostanie zamknięty, a na ekranie wyświetlone zostanie okno:

 

archiwumOdzyskaj2

 

W odpowiednich polach zostały wprowadzone dane. W tym momencie ponownie mamy szansę na opuszczenie opcji bez nadpisywania danych wcześniejszą wersją. W tym celu wybieramy Anuluj.

Aby wykonać odtwarzanie danych klikamy wykonaj. Na ekranie pojawia się okno z informacją do jakiej bazy i jaki plik zostanie odtworzony:

 

archiwumOdzyskaj3

 

Jest to ostatnia możliwość opuszczenia. Po potwierdzeniu program rozpocznie kopiowanie. O pomyślnym zakończeniu tej operacji poinformuje nas odpowiednim komunikatem. Dane zostały zastąpione wcześniejszą wersją. Można ponownie uruchomić program.

 

koloRatunkoweProgram umyślnie wielokrotnie domaga się potwierdzania chęci odtworzenia archiwum, aby uniknąć przypadkowego nieprzemyślanego działania.

 

 arrowBluUpSmall powrót do menu ikon


 

Historia

 

archiwum11

Lista wszystkich zdarzeń jakie miały miejsce w opcji Zapis lub Odczyt z Archiwum. W nagłówku prawego bloku, oprócz ikon opisanych wyżej znajdziemy także pole do filtrowania listy:

 

archiwum12

arrowBluUpSmall

userOkularyKwiatekWskazówki

1.Najlepszym rozwiązaniem kopiowania danych jest przygotowanie kilku nośników (na przykład na każdy dzień lub tydzień oraz bezwarunkowo przed każdą aktualizacją danych) i przestrzeganie ustalonych przez siebie dat tworzenia kopii. Pliki przygotwane przez program, należy skopiować właśnie na te nośniki. Tym sposobem unikniemy sytuacji, gdy padnie dysk z programem i z archiwum zarazem.
2. Archiwizacja trwa zaledwie kilka minut, a z pewnością niejednokrotnie uchroni nas przed powtórnym wklepywaniem danych. Niestety, co jakiś czas zdarzają się przykre niespodzianki w postaci na przykład: awarii komputera, zasilania itp., wtedy zawsze można sięgnąć do kopii danych i kłopot mamy z głowy. Optymalne rozwiązanie to 7 kopii na każdy dzień tygodnia. Dodatkowa kopia na koniec każdego miesiąca i roku.  Pamiętać należy o tym, że czasami może się zdarzyć, że jakaś kopia “nie chce się dać odczytać” dlatego warto wszystkie kopie wykonywać po dwa razy na oddzielnych nośnikach.
3.Podczas tworzenia archiwum, gdy komputer jest zajęty przetwarzaniem, użytkownik nie powinien wykonywać żadnych innych czynności w pozostałych programach, aby proces nie został zaburzony.
4.Zapis do archiwum powoduje kompresję "całych" plików z katalogu bieżącej firmy bieżącego roku oraz plików wspólnych dla całego programu. Odczyt powoduje dekompresję i nadpisanie aktualnych plików. Dlatego należy pamiętać o właściwej kolejności zapisu/odczytu danych, aby nie utracić aktualnych wpisów odczytując "starsze" pliki. Program nie będzie aktualizował danych w sposób różnicowy, czyli nie będzie dopisywał tylko tych rekordów, których nie ma w "drugim" komputerze.