Navigation:  Wygląd programu FK > Informacje ogólne >

Wyszukiwanie kartoteki w Planie Kont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Okno do wprowadzenia numeru kartoteki.

 

SzukajKartoteki

 

Jeśli znamy numer wprowadzamy go bezpośrednio w polu. W przeciwnym wypadku klikamy 3kropki lub naciskamy klawisz F12klawisz, by wyświetlić Plan Kont.

 

Wybieramy konto z dostępnej listy. Jeśli jest to konto z Grupą Analityczną, okno zostanie podzielone i w dolnej części pojawi się wykaz rekordów z odpowiedniej grupy, by można było dokonać szczegółowego wyboru.

 

SzukajKartoteki1

 

Menu ikon w oknie

blok z Planem Kont

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli

drukarka        Wydruk tabeli.

kartoteka        Nowy - Dopisywanie nowej pozycji w Planie Kont

kartotekaOlowek        Edytuj - Poprawa pozycji Planu Kont

lupa        Szukaj - wyszukiwanie konta

kartkaLinieKolor1        Obroty i Salda bieżącego konta (z Planu Kont). Wykaz obrotów przedstawiany jest na wybrany miesiąc. Może mieć zsumowane dane tylko z zaksięgowanych (zaktualizowanych) dokumentów lub także z pozycjami roboczymi, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Obroty i Salda przedstawione są w podziale na:

OBROTY ZBIORCZO

Bilans Otwarcia

Bieżący miesiąc (wybór w nagłowku okna Obrotów i Sald)

Narastająco bez BO (czyli tylko z bieżącego roku)

Narastająco + BO

Saldo i persaldo (jeśli występuje)

OBROTY MIESIĘCZNE - wartości w poszczególnych miesiącach.

 

PlanKSzczegolyAnalityczne        Wyświetlanie/Ukrywanie okna z Listą kont analitycznych. Opcja dostępna jeśli kursor ustawiono na koncie, posiadającym przypisana Grupę.

kartka        Wyświetlanie/ukrywanie linii dodatkowego opisu do konta. (Linia z niebieskim tekstem.)

 

SzukajKartotekiWyswSzcz

 

drukarka1        Drukowanie Planu Kont (także klawisz F5)

DyskietkaBlyski        Zapisywanie Planu Kont w trybie tekstowym (CSV) do pliku wymiany.

beczkaStrzalkaZielona        Importowanie Planu Kont z pliku wymiany. Program pobierze dane z pliku PlanKont.csv, który znajduje się w podkatalogu FK.

rekaZlota Program nie importuje kont z definicjami Grup Analitycznych. Pozycje takie zostaną pominięte.

 

SzukajKartotekiFiltry

Filtrowanie danych na ekranie.

Konta aktywne to te na których można księgować.

Konta Ukryte to te, które zostały zablokowane do dalszego księgowania, ale nie można ich kasować, ponieważ posiadają zapisy księgowe.

 

 

blok z listą Kont analitycznych

         zakładka 1 - Konta Analityczne

Lista Kont analitycznych zostanie wyświetlona jeśli dwa razy klikniemy rekord z kontem z przypisaną Grupą, lub wybierzemy ikonę PlanKSzczegolyAnalityczne (gdy kursor znajduje sie na takim koncie).

 

kartkaLupa1        Podgląd wydruku tabeli

drukarka        Wydruk tabeli.

lupaDziwna        Zaawansowane Wyszukiwanie Konta analitycznego

kartkaLinieKolor1        Obroty i Salda bieżącego konta analitycznego. Wykaz obrotów przedstawiany jest na wybrany miesiąc. Może mieć zsumowane dane tylko z zaksięgowanych (zaktualizowanych) dokumentów lub także z pozycjami roboczymi, które nie zostały jeszcze zweryfikowane.

Obroty i Salda przedstawione są w podziale na:

OBROTY ZBIORCZO

Bilans Otwarcia

Bieżący miesiąc (wybór w nagłowku okna Obrotów i Sald)

Narastająco bez BO (czyli tylko z bieżącego roku)

Narastająco + BO

Saldo i persaldo (jeśli występuje)

OBROTY MIESIĘCZNE - wartości w poszczególnych miesiącach.

drukarka1        Wydruk kont analitycznych (także F5)

dymekI        Przeglądanie danych konta analitycznego.

 

zakładka 1 - Kontrahenci z grupy

W zakładce drugiej znajdziemy wykaz z pełniejszymi danymi kontrahentów. W miejscu tym oprócz omówionych wcześniej ikon mamy także możliwość:

kartoteka dopisywania nowej pozycji (również Insert)

kartotekaOlowek poprawa bieżącej pozycji

 

koloRatunkowe      Wskazówka

 

W oknie możemy wyszukiwać rekord w prosty sposób. Wystarczy ustawić kursor w odpowiedniej kolumnie i zacząć wpisywać kolejne litery. Program przeskoczy do pierwszego rekordu, który będzie rozpoczynał się od podanych znaków.

 

BANERzobacz

Grupowanie Kolumn

Obsługa Okien

Ikony do Obsługi Baz Danych

Wyszukiwanie rekordu w liście kontrahentów