Navigation:  Rozrachunki >

Rozliczanie transakcji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň ROZRACHUNKI  Ň  Rozliczanie transakcji

IKONA                klocekNiebieski

SKRÓT         Ctrl + R

 

 

Lista kont rozrachunkowych

 Kartoteka zapisów rozrachunkowych

 Ikony dostępne w oknie kartoteka zapisów rozrachunkowych

 Kartoteka rozrachunków

 

 

Pierwsze okno po uaktywnieniu opcji, zawiera lista kont rozrachunkowych posiadających zapisy.

 

rozrachunkiFKlistaKont

 

Możemy wybrać konto z zamieszczonej listy lub wprowadzić konkretny numer, do pola w menu okna, a następnie kliknąć blyskawica1 lub nacisnąć F9.

W podanym wyżej przykładzie zawężono listę do konta 201 - Rozrachunków z dostawcami i odbiorcami. Można wprowadzić jeszcze jedno ograniczenie dotyczące daty.

drzewko1 lub F4 pozwoli na wybranie konta z planu kont, a ikona X2 skasuje wprowadzone konto.

Wybranie strzalkaZielonaPrawo lub akceptacja klawiszem Enter bieżącej pozycji, otworzy kartotekę jej zapisów rozrachunkowych.

Okno możemy w dowolny sposób przebudować. (Zobacz ikony do obsługi baz danych) Pochować część kolumn, korzystając z ikony dopasowanieKolumn Konfiguracja kolumn, zwęzić kolumny, poprzestawiać je w dowolne miejsce tabeli. Jeśli chcemy by program zapamiętał ustawienia wybieramy ikonę DyskietkaBlyski        Zapisz układ kolumn tabeli.

Po kosmetycznej obróbce nasze okno rozrachunkowe może wyglądać na przykład tak:

 

 

Rozrachunki

 

 

 

Ręczne rozliczanie rozrachunków przeprowadzamy zwykle wtedy, gdy:

podczas rejestrowania raportu kasowego lub wyciągu bankowego operator nie wybrał odpowiedniej pozycjo do rozliczenia,
pozycja została błędnie zaksięgowana,
wykonywane były księgowania z użyciem rekaOlowek - zapisy BO.

 

Rozrachunki przeprowadzamy kojarząc pozycje do rozliczenia. Kojarzenie polega na podświetleniu pozycji, które mają być rozliczone. W aktywnym oknie poruszamy się myszką lub strzałkami w górę, w dół oraz w bok, jeżeli chcemy zobaczyć więcej danych o nierozliczonej transakcji (symbol i numer dowodu, datę, dni opóźnienia w zapłacie). Aby zaznaczyć kwoty do rozliczenia należy po stronie Wn i Ma ustawić kursor na odpowiednich pozycjach. Pomiędzy stronami poruszamy się myszką lub klawiszem TAB.

strzalkaZielona Rozlicz Ctrl + F9        - rozliczenie jednego, podświetlonego rozrachunku.

Rozliczenie jednego podświetlonego rozrachunku spowoduje, że program porówna kwotę bieżącej pozycji ze strony Wn, z bieżącą pozycją ze strony Ma. Jeśli jedna z kwot jest większa, wtedy jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę z przeciwstawnej strony, a różnica zostanie wyświetlona jako bieżące saldo dla tej pozycji. Pozycja z mniejszą kwotą otrzyma automatycznie saldo = 0 i zniknie z tabeli. Możemy przeprowadzać kolejne rozliczenia aż do uzyskania właściwego salda na danym koncie.

Jeżyli strony są równe, po rozliczeniu znikną obydwie pozycje.

 

Ikony dostępne w oknie

strzalkaZielonaLewo         lub ESC        - powrót do poprzedniego okna (listy kont z nierozliczonymi zapisami rozrachunkowymi)


PasekNarzedziowy1Strzałki służą do poruszania się po kartotekach rozrachunkowych.


Dane zawarte w kartotece rozrachunkowej mogą być ograniczone do zapisów pozostałych do rozliczenia.

Rozrachunki1

Ponadto okno może być wyświetlane w układzie pionowym lub poziomym, jak w przykładzie powyżej.


lupa lub F4                - Wyszukiwanie konta.


strzalkaZielona Rozlicz Ctrl + F9        - rozliczenie jednego, podświetlonego rozrachunku.

 


rekaOlowek                                - rozlicz o podana kwotę saldo do rozliczenia. Możemy rozliczać także o kwotę ujemną, poprzedzając wprowadzaną wartość znakiem "-".


mordka lub Ctrl + F12klawisz                - rozliczenie wszystkich zaznaczonych zapisów. Rozliczenie wszystkich (lub zaznaczonych kartotekaCzerwKwad zobacz niżej) zapisów.

Program przeprowadzi rozrachunki kolejno (sortując według dat), aż do wyczerpania rekordów z jednej ze stron.


strzalkaNiebieska                                - wróć salda dla bieżących pozycji (1 rozrachunek)


wykrzyknik                                - przywróć salda dla wszystkich zapisów cała kartoteka przywracanie zapisów rozliczonych i zamiana ich statusu na nierozliczone.


strzalki2                                - jednostronne rozliczenie Wn strzałka w górę i Ma strzałka w dół.

Jednostronne rozliczenie zapisów. Strzałka w górę rozlicza zapisy po stronie Wn, a strzałka w dół po stronie Ma. Warunki konieczne do rozliczenie to:

ozaznaczone rekordy - kartotekaCzerwKwad - po wybranej stronie
osuma zaznaczonych zapisów = 0.

kartotekaCzerwKwad                                - włącz/wyłącz tryb zaznaczania rekordów

Jeśli jednorazowo chcemy rozliczyć więcej pozycji, wtedy klikamy ikonę kartotekaCzerwKwad włączającą tryb zaznaczania pozycji. Zaznaczanie (lub odznaczanie pozycji) odbywa się z użyciem klawisza Shift i myszki lub Ctrl i myszki. (Trzymając klawisz, klikamy wybraną pozycję, lewym przyciskiem myszy.) Po zaznaczeniu odpowiednich rekordów klikamy ikonę mordka , odpowiedzialną za rozliczenie wybranych pozycji.


klocekNiebieski lub F8 Kartoteka rozrachunków bieżącego konta


perforacja lub Enter - historia rozliczeń.


 

Ikony do obsługi kartoteki rozrachunkowej:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka lub F5

Wydruk tabeli. Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

rekaOlowek        - Rozlicz o podaną kwotę.

 

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn