Navigation:  »No topics above this level«

Projektowanie Fast Report

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Cały projekt wydruku wraz z podłączeniem do baz danych wykonujemy w Wizualnym środowisku Fast Report. Zapytania SQL definiowane są za pomocą kreatora. Mamy również możliwość definiowania okien dialogowych, jeżeli raport wymaga Np. podania parametrów do obliczeń. Aktualnie możemy w ten sposób obsługiwać bazy:

Advantage,

Clipper,

Clarion oraz

ADO/OLE DB.

 

Raporty (projekty) zapisujemy w formie plików w drzewiastej strukturze katalogów i wykonujemy po wskazaniu odpowiedniego pliku. Wystarczy użytkownikowi wkopiować nowy plik do katalogu i już kolejny raport jest gotowy do użycia.

 

Generator Raportów Fast Report jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nie potrzebuje oddzielnej instalacji ponieważ jest wbudowany w program. Ogromnym ułatwieniem jest zastosowanie środowiska projektowania w języku polskim. Posiada także wbudowane języki skryptowe i umożliwia zmiany raportu już wygenerowanego. Ponad to eksportuje dokładny wydruk do formatu RTF (możemy go poddać dalszej obróbce np. w MS WORD) oraz do formatu PDF z polskimi literami.

 

 Fast Report został tutaj dodatkowo wyposażony (w stosunku do standardowej wersji w pozostałych programach TGSoft) w obiekty:

       Bezpośrednie połączenie do baz danych (Advantage (ADT oraz DBF), Clarion i ADO/OLE DB)
       Wizualny Kreator zapytań SQL
       Kody kreskowe
       Obiekty OLE
       Wykresy
       Tabele przestawne
       Paski gradientowe
       Eksport wydruków do formatów: HTML, JPG, TIF

 

Do programu dołączono kilka przykładów.

 

FastReportDemo

 

Menu Ikon:

 

 

kartkaLupa1

Podgląd widoku.

drukarka

Wydruk listy projektów w układzie drzewka.

drzewoRozwin

Rozwijanie listy utworzonych projektów.

drzewoZwin

Ukrywanie listy projektów.

drzewoPlus

Dodawanie katalogu do listy projektów. W nagłówku okienka edycyjnego podana jest ścieżka dostępu do tworzonego katalogu

drzewoOlowek

Dodawanie podkatalogu.

kartkaPlus

Dodawanie nowego projektu.

dymekI

Właściwości projektu.

FastReportWlasciwosci

 

kartkaLupa

Wyświetlaj opisy projektów.

Włączenie opcji spowoduje wyświetlenie na ekranie dodatkowych opisów projektów.

 

FastReportDemo1

 

Dodatkowe opisy oraz nazwy raportów wprowadzamy w projekcie Fast Report.

Jak to zrobić?

1. Uruchamiamy projektowanie Fast Report: klikamy wydruk drukarka1 (lub F5) i z okna wybieramy FRprojektuj.

2. W oknie Fast Report wybieramy właściwości całego raportu.

 

FasstReportOpisy

 

 

 

X

Kasowanie projektu

drukarka1 lub F5

Wydruk według projektu FAST REPORT.

 

Tworzenie projektu rozpoczynamy od kartkaPlus - założenia nagłówka projektu, nadania mu nazwy. Wcześniej możemy założyć drzewoPlus - katalog i drzewoOlowek - podkatalog. Następnie wybieramy drukarka1 (lub F5) i z okna:

 

FastRaport wybieramy FR -projektuj.

 

Po zaprojektowaniu, ponownie wybieramy drukarka1 (lub F5) i drukujemy gotowy raport.

 

 

 

 

Projektowanie w FAST REPORT może odbywać się na dwa sposoby.

1. Przy pomocy kreatora - wizualnie, myszką.

2. Standardowo poprzez ustawienia w kilku blokach.

 

Okno Fast Report składa się z kilku bloków.

 

FasstReport

 

1. Przy pomocy kreatora - wizualnie, myszką.

Bazy typu ADS

Projektowanie przy pomocy kreatora rozpoczynamy od wskazania w Menu Głównym (1) - Plik - Nowy ...., a następnie wybraniu pozycji Kreator raportu standardowego z okna Nowa pozycja (pojawia się po wybraniu Nowy...)

 

Na ekranie wyświetlone zostanie okno Kreatora, w którym kolejno należy wybierać ustawienia. Na początek musimy wskazać połączenie z bazą danych, z której będziemy pobierać informacje. Klikamy Nowe zapytanie, a następnie w oknie Kreator połączenia w zakładce Zapytanie, wybieramy typ połączenia. Jeśli baza wymaga logowania należy podać Login i Hasło. Jeśli nie od razu klikamy OK.

 

kreatorFRpolaczenie

 

Powrócimy do zakładki zapytanie (środkowe okno w przykładzie wyżej), gdzie wpisujemy składnię SQL, albo klikamy sql, który uruchamia Kreator skryptu SQL.

kreatorSQL

Okno obsługujemy identycznie jak w opcji Definiowanie Raportów SQL. Z tą różnicą, że po ustawieniu wszystkiego i wybraniu fajkaZielona, skrypt SQL przeniesiony zostanie do Kreatora połączeń, zakładki Zapytanie. Klikamy Ok i z powrotem jesteśmy w oknie Kreator Raportu, gdzie aktywny już jest klocek Dalej. Klikamy i przechodzimy tym samym do zakładki Pola, w której wybieramy pola do raportu.

 

kreatorFRpola

 

Klikamy Dalej i już jesteśmy w zakładce Grupowanie. Możemy ją przeskoczyć. Jeżeli jednak chcemy by w raporcie dane były pogrupowane musimy pamiętać, że podczas tworzenia skryptu SQL, w kreatorze musimy posortować dane według odpowiedniego pola.

BANERpamietaj

kreatorSQL_Warunki

 

Przyjmujemy, że dane zostały posortowane, więc wybieramy pole według którego to sortowanie ustalono.

 

kreatorFRgrupowanie

 

Klikamy Dalej i przenosimy się do ustawień wydruku w zakładce Rozmieszczenie. Po wybraniu orientacji wydruku, rozmieszczeniu pól i kliknięciu Dalej znajdziemy się w ostatniej zakładce, gdzie znajduje się kilka propozycji pokolorowania raportu. Zaznaczamy jedną z opcji i klikamy KONIEC. Raport gotowy.

W oknie w polu 6, program wpisze wszystkie wybrane przez nas ustawienia.Dodatkowo możemy zauważyć zmiany w bloku 4, gdzie znajduje się lista wszystkich obiektów, biorących udział w tworzeniu raportu. Pod nim znajdują się właściwości bieżącego obiektu.

 

kreatorFRkoniec

 

W oknie pojawił się też dodatkowy blok 8 , z ikonami. Pierwsza to połączenie z bazą danych, druga to zapytanie SQL. Kliknięcie jednego z nich spowoduje, że w bloku 4 zostanie odnaleziona odpowiednia pozycja, a we właściwościach wyświetlone będą odpowiednie parametry.

Aby zobaczyć jak prezentuje się stworzony przed chwilą raport klikamy kartkaLupa1 lub naciskamy CTRL + P. W oknie podgląd raportu, możemy dokonać pewnych modyfikacji.

 

BANERwskazowki

W zależności od wybranego typu danych okno kreatora może nieznacznie się różnić.

 

Bazy typu CLARION

Podobnie jak przy bazie ADS, wybieramy PLIK - Nowy ..., a następnie Kreator Raportu Standardowego. Nim jednak przejdziemy do nowego zapytania, musimy wybrać (wskazać) tabelę z odpowiedniej bazy danych. Jeśli chcemy wykorzystać łączenie tabel, otwieramy wszystkie tabele, które będą brały udział w takich łączeniach przy tworzeniu bieżącego raportu.

 

kreatorFRceleron

 

Teraz możemy przystąpić do tworzenia Nowego zapytania i postępować tak samo jak zostało opisane wyżej przy Bazach typu ADS.

 

 

Bazy typu ADO

 

Bazy typu ADO otwieramy bez wybierania tabel ale połączenie definiujemy tak samo jak w opcji Otwórz tabelę z bazy poprzez ADO.

 

 

2. Standardowo poprzez ustawienia w kilku blokach.

 

FasstReport

Jak zwykle zaczynamy od wybrania typu bazy. W bloku 3 ( lewy dolny róg okna) znajdują się 3 "beczki". Każda z nich ma swoje Menu.

 

FastReportStandard

 

Po wybraniu pozycji Baza ADS (lub ADO lub Clarion),  w bloku 4 zostanie wpisana odpowiednia pozycja, w a bloku 5, lista właściwości dla niej.

Dodatkowo na ekranie pojawi się 8 blok, a w nim ikona informująca nas o dostępnej bazie. We właściwości - DatabaseName wprowadzamy ścieżkę dostępu do bazy.

FastReportStandard1

 

Następny krokiem jest wybranie tabeli (bądź tabel). Klikamy wybraną wcześniej beczkę, a z Menu - pozycję Nowa Tabela. W bloku 4 pojawia się kolejna pozycja w drzewku, a właściwości przełączają się automatycznie na odpowiednie dla tabel. Na liście odnajdujemy pozycją TableName i wskazujemy interesującą nas pozycję. (W bloku 8 pojawia się odpowiednia ikona).

FastReportStandard2

 

Teraz czas na utworzenie Zapytania SQL. Klikamy "beczkę" i z menu wybieramy ostatnią pozycję. W oknie edycyjnym skrypt SQL  możemy wpisać od razu, "z ręki" lub możemy posłużyć się kreatorem Skryptu SQL, klikając ikonę sql. Po ustawieniu wszystkiego i wybraniu fajkaZielona, skrypt SQL przeniesiony zostanie do naszego okna edycyjnego. Skrypt zatwierdzamy fajka2 lub porzucamyX.

 

Dane zostały wybrane, przystępujemy do układania informacji na stronie.

Wstęgi do układania na stronie, znajdują się w bloku 3, w menu ikony drzewoDziwne. Wybieramy pierwszą pozycję z listy, czyli Nagłówek raportu. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące całego raportu, które wydrukowane zostaną tylko na pierwszej stronie. Wszystkie ustawienia znajdziemy we właściwościach wybranej wstęgi.

Teraz możemy wybrać wstęgę - Główne Dane i z bloku 7  "przenieść" do do niej pola, które mają znaleźć się w raporcie. FastReportStandard3

 

Aby zobaczyć jak prezentuje się stworzony przed chwilą raport klikamy kartkaLupa1 lub naciskamy CTRL + P. W oknie podgląd raportu, możemy dokonać pewnych modyfikacji.

 

 

 

BANERuwaga

Szczegółowy opis (angielska wersja) znajduje się w opcji Pomoc - Pomoc kontekstowa (lub F1).

 

 

 

 

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn