Navigation:  Słowniki >

Plan kont

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň SŁOWNIKI  Ň  Plan Kont

IKONA                drzewko1

SKRÓT         Ctrl + L


 

 

Nim przystąpimy do definiowania Planu Kont, należy zdefiniować: Formaty Kont, Grupy Kont Analitycznych oraz Konta Analityczne.

Okno uruchomione po raz pierwszy będzie puste.

 

 

Tabela Planu Kont oraz Ikony

Definiowanie Konta

         Definicja Konta

         Typ Konta

         Status

         Eststyka


Definiowanie konta

Wprowadzanie kont rozpoczynamy naciskając klawisz Insert lub klikając kartoteka. W oknie edycyjnym podajemy wszystkie szczegóły dotyczące danego konta.

 

PlanKontInsert

 

arrowBluUpSmall

Definicja konta

Po wprowadzeniu pierwszej cyfry program wyświetli tyle pól ile zadeklarowano dla tego segmentu w Formatach Kont. Wprowadzamy resztę znaków syntetyki i naciskamy Enter. W kolejnych polach możemy wpisywać cyfry bezpośrednio z klawiatury i zatwierdzać je klawiszem Enter lub skorzystać z dodatkowego okna, które pozwoli na wprowadzenie grup kont analitycznych.

strzalkaNieb        Numer konta należy wprowadzić zgodnie z zadeklarowaną w formatach kont strukturą. Program nie pozwoli wpisać “dłuższego” (mającego więcej znaków) konta, niż przewiduje to wzorzec dla danego zespołu.

strzalkaNieb        Jeżeli pomylimy się podczas wpisywania konta, wystarczy cofnąć kursor strzałką i poprawić. Gdy jednak pomyłkę odkryjemy już po wyjściu z okienka edycyjnego, wtedy należy skasować konto używając do tego ikonki minus lub klawisza Delete. Przy błędach w nazwie konta, typie, statusie lub opisie nie musimy kasować pozycji, wystarczy ustawić kursor na odpowiednim rekordzie, nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć ikonę kartkaOlowek, a następnie poprawić błędne dane.

strzalkaNieb        Przy wpisywaniu segmentu pomijamy zera. Komputer sam je dołoży.

strzalkaNieb        Ostatnią definiowana przez nas analitykę, można zdefiniować wykorzystując słowniki Grupach Analitycznych.

Np.: dla konta 200 nie wpisujemy, ponieważ taki układ planu kont nie byłby przejrzysty.

200-01-00001 Rozrachunki z Zakładem Energetycznym,

200-01-00002 Rozrachunki z Przedsiębiorstwem MegaLux

...

200-01-15456 Hurtownia Wielobranżowa "1001 drobizagów"

....

200-01-99999 ...................

 

Podczas wprowadzania konta do planu kont podajemy:

 

PlanKontInser1

W przedstawionym przykładzie K jest to założona wcześniej Grupa Kont Analitycznych Kontrahenci. W jej słowniku wprowadzamy wszystkie firmy, z którymi chcemy mieć prowadzone rozrachunki.

         RsFreshZieloneStrz        (W podręcznej liście widzimy pozycje D i U, które zostały utworzone przez system podczas Importu danych.)

         RsFreshZieloneStrz        Dla jednego konta tylko jedna i tylko ostatnia analityka może być zdefiniowana poprzez Grupę Analityczną. Jeśli chcemy mieć rozbicie przy koncie 200 np.: na Dostawców i Odbiorców należy zdefiniować dwie grupy analityczne (np.: "D" i "O"), by w planie kont móc wpisać:

                 200        Rozrachunki z kontrahentami

                 200-1        Rozrachunki z dostawcami

                 200-1-D        Dostawcy

                 200-2        Rozrachunki z odbiorcami

                 200-2-O        Odbiorcy

koloRatunkoweWprowadzenie konta 200 (syntetyki) i 200-1 oraz 200-2 (pierwsze analityki) jest niezbędne do sumowania wszystkich kont w ramach syntetyki oraz poszczególnych analityk. Jeśli definiujemy konta składające się z kilku analityk, pamiętajmy o prawidłowym ich zdefiniowaniu, aby zachować sumowania dla poszczególnych grup.

 

arrowBluUpSmall

Typ Konta

PlanKontInsert2

Podzielony jest podwójnie.

 

strzalkaNieb        Pierwszy podział to:

         RsFreshZieloneStrz        Księgowane

Konta na których księgujemy podczas rejestrowania dokumentów.

         RsFreshZieloneStrz        Nazwa konta

Konta na których nie można księgować bezpośrednio, ponieważ są to konta zbiorcze, dla których program automatycznie generuje wyniki. Parametr ten umożliwia nadanie nazwy syntetyce posiadającej, co najmniej jedną analitykę.

       

strzalkaNieb        Drugi podział pozwala na różne traktowanie zarówno zapisów jak i wyników konta.

         RsFreshZieloneStrz        Bilansowe

 Konto bilansowe służy do rejestrowania stanu i zmian składników bilansu. Podczas wykonania bilansu zamknięcia, na nowy rok przenoszone jest jednostronne saldo konta.

         RsFreshZieloneStrz        Wynikowe

Konto wynikowe przed wykonaniem bilansu zamknięcia, musi być równe zeru.

         RsFreshZieloneStrz        Rozrachunkowe

 Konto rozrachunkowe, to takie, dla którego prowadzone są obustronne salda, i na ich podstawie wyliczane jednostronne per saldo. Podczas wykonania bilansu zamknięcia, na nowy rok przenoszone są wszystkie nierozliczone zapisy wraz z treścią i datą rozrachunkową.

         RsFreshZieloneStrz        Pozabilansowe

Konto pozabilansowego nie wykazujemy w bilansie. Konto to nie bierze udziału w tworzeniu wyniku finansowego, służy jedynie do rejestrowania zdarzeń, nie mających wpływu na wynik jednostki.

arrowBluUpSmall

 Status

 

PlanKontInsert3

 

Status konta dotyczy wyłączenia z możliwości księgowania na danym koncie, a także wyświetlania go bądź nie w planie kont. W menu okna znajduje się ustawienie, które pozwala przełączać wyświetlanie tabeli Planu Kont według Statusu: konta Aktywne, Konta Ukryte lub Wszystkie Konta.

Konto ukrywamy, jeśli nie chcemy już na nim księgować, ponieważ na przykład zostało wystornowane i rozwinięte na kolejne analityki. Konta na którym istnieja zapisy program nie pozwala skasować.

 

arrowBluUpSmall

Estetyka

Dla każdego  konta możemy wybrać inny kolor tła oraz czcionki.

 

arrowBluUpSmall

 


 

Tabela Planu Kont oraz Ikony

 

PlanKontOkno

 

Okno składa się z menu ikon oraz kilku kolumn:

St        Status konta        - PlanKontInsert3

Synt        Typ konta kartka1        - Konto księgowane kreskaUkosnaNiebieska - Nazwa konta, dla kont których chcemy uzyskać sumy zbiorcze.

Typ        j/w                - Numery odpowiadają następującym typom:

                         PlanKontInsert2

Nazwa                        - Nazwa konta

Segmenty konta - Grupy Analityczne - nazwa grupy analitycznej dołączonej do danego konta. W przedstawionym wyżej przykładzie znajduje się zapis

                 [ grupa dodana podczas importu kontrahentów ]

Jesli program przenosząc dane z innego programu TGSoft nie odnajdzie odpowiedniej grupy, utworzy ją automatycznie. Wpis ten możemy poprawić w opcji Słowniki - Grupy Analityczne.

Kontrahent - informacja dla programu w którym segmencie znajduje się grupa analityczna.


BANERzobacz

Formaty Kont

Grupy Kont Analitycznych

Konta Analityczne

 

Obsługa Okien

Ikony do obsługi Baz Danych