Navigation:  Budżet >

Plan Budzetu - Dochody

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň BUDŻET  Ň  Plan Budżetu - DOCHODY

IKONA                PlusZielony

SKRÓT         Ctrl + D

 

Opcja Plan Budżetu Dochody służyć powinna jedynie przeglądaniu wprowadzonego w opcji Rejestrowanie  Bilansu Otwarcia Planu Budżetowego. Jednak z uwagi na wcześniejsze rozwiązania programowe, dopuszczono możliwość rejestrowania BO Planu także w tej opcji.

 

W opcji Plan Budżetu - Dochody możemy wprowadzać kolejno konta oraz nazwy, a także planowany na ten rok dochód (BO). Jeśli nasza firma ma status jednostki budżetowej, należy zdefiniować odpowiednie, ustalone odgórnie konta. Pozostałe firmy, które chcą skorzystać z możliwości wprowadzenia planu, mogą wpisać dowolne numery.

 

UwagaSwiatala Jeśli chcemy księgować BO Planu Budżetu poprzez paczkę (zalecane), należy w opcji Funkcje - Parametry Systemu, zaznaczyć odpowiednie pole, które znajduje się na drugiej zakładce:

ParamSystBudzetBo

Podczas rejestrowania pozycji podajemy konto, nazwę oraz plan BO.

 

 

Jest to główna opcja dla budżetu-dochody, ponieważ mamy w niej wyszczególnione wszystkie dane na temat Planu oraz jego realizacji. Jeśli zaksięgujemy zmianę planu, wtedy w kolumnie:

 

Razem Plan - przedstawione zostaną sumy Planu BO oraz Zmian Planu na poszczególnych kontach.

Wprowadzanie nowych pozycji rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony kartoteka lub plusPN, na pasku narzędziowym w dolnej linii okna. Jeżeli chcemy poprawić rekord wówczas należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz Enter lub kliknąć kartotekaOlowek.

 

W oknie znajduje się także struktura klasyfikacji, dzieląc wprowadzone przez nas konto na kolumny: dział, rozdział, paragraf, analitykę.

PlanBudzetuDochody

 

 

Gdy już wprowadzimy i zaktualizujemy jakiś dokument z dochodem budżetowym, zostaną wypełnione również inne kolumny okna:

 

Dochody-Realiz        - Realizacja dochodów. Faktyczny stan (zaksięgowany) dochodów, uzyskanych od początku roku.

Wyk %                - Procent wykonania zaplanowanego dochodu.

Wpływy-Realiz        - Faktyczny stan wpływów środków ze zrealizowanego dochodu.

Plan BO        - Wartość wprowadzona jako bilans otwarcia, określająca przewidywany przychód w roku na danym koncie.

Zmiana planu        - Suma wprowadzonych zmian do zaplanowanego na dany rok planu.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

 

kartoteka lub Insert

Nowa pozycja.

kartotekaOlowek lub Enter

Poprawa rekordu.

dymek1                        Analiza realizacji Planu dla bieżącego konta

dymek2                        Analiza realizacji budżetu dla wszystkich kont

kartotekaBlyskawica lub F8                Kartoteka bieżącego konta

kartkaLupa                        Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu.

drukarka1 lub F5                Wydruk Planu według projektu FastReport

rozdzka                        Import Planu z innej Firmy Budżetowej        

Status Ustawianie wyświetlania Listy Planów Budżetowych. Filtr możemy ustawić wg planów Aktywnych, Nieaktywnych lub Wszystkich.

 

 

Analiza realizacji Planu dla bieżącego konta

 

analizaRealPlanuBkonto

 

Analiza realizacji budżetu dla wszystkich kont

Sumy wszystkich pozycji budżetowych, przedstawione w układzie j/w.

Kartoteka bieżącego konta

BudKartKonta

 

Podgląd zarejestrowanych uwag /w polu Opis/ dla bieżącego rekordu.

BudDochUwagiOs

Import Planu z innej Firmy Budżetowej

 

ImportPlanuBud

 

W pierwszym polu wybieramy Firmę, z której chcemy przekopiować Plan Budżetu w całości lub części.

 

ImportPlanuBud1

Przy pomocy myszki odznaczamy/zaznaczamy pozycje które chcemy skopiować. Następnie klikamy przycisk Dalej:

ImportPlanuBud2

Parametry końcowe dotyczą statusu skopiowanych kont. Po kliknięciu koniec, Lista zostanie zaimportowana.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn