Navigation:  Funkcje >

Parametry Systemu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň Funkcje Ň  Parametry Systemu

IKONA - kartotekaFajki1

 

 

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:

 

 

 

Zakładka pierwsza - dane podstawowe

 

FKparametry

001strzalka        Dane

Księgowany rok

 

Ilość dni do zapłaty faktury

Wartość proponowana podczas rejestracji dokumentu przy zapisach rozrachunkowych. Zaproponowaną ilość dni można zmieniać w trakcie wprowadzania danych.

 

 Ostatni numer noty odsetkowej

Jeśli chcemy by noty naliczane były od numeru jeden, wtedy w parametrach podajemy 0.

 

Numer tabeli odsetkowej do obliczania not odsetkowych.

W programie można korzystać z dowolnej liczby tabel i naliczać odsetki podatkowe oraz ustawowe.

 

Minimalna kwota naliczanych odsetek dla not odsetkowych.

Powinna być podawana, jeśli nie chcemy by program generował noty odsetkowej poniżej wybranej wartości.

 

001strzalka        Konfiguracja

W tej grupie parametrów LKM zaznaczamy pole wyboru, jeśli chcemy uaktywnić dany parametr. Znak fajka1 w polu oznacza włączenie opcji.

Księgować z kodami operacji księgowych

Stosowanie Kodów operacji księgowych pozwala sporządzać dodatkowe analizy, zestawienia także przekrojowe, w których biorą udział poszczególne zapisy w wielu różnych kont.

Kontrolować krąg kosztowy - konta zespołu "4" oraz "5"

Kontrola poprawności dekretacji kręgu kosztowego. Automatyczne sprawdzanie bilansowania się zapisów na kontach zespołu "4" oraz "5".

 

Domyślny rodzaj (wzór) drukowanego przelewu

 

Wybieramy odpowiedni format, który będzie automatycznie proponowany w opcji - Kasa-Bank - Przelewy Bankowe.

FKparametryWydruki

 

Kontrola kolejności Daty dziennika z Identyfikatorem dowodu

Identyfikator dowodu nadawany jest automatycznie przez program podczas rejestrowania dokumentu. Użytkownik nie ma wpływu na jego powstawanie oraz kolejność. Księgowanie z tym parametrem wymaga pełnej chronologii w dokumentach.

BANERuwaga

Jeśli księgujemy dokumenty w kolejności ich spływania, wtedy nie należy włączać tego parametru, ponieważ program nie pozwoliłby na dopisanie dokumentu z wcześniejszą datą, niż ostatnio zaksięgowany.

 

Podczas zamykania paczki dokumentów, program układa dokumenty chronologicznie według daty, a następnie kolejności wprowadzania.

 

 

Wymuszać bilansowanie dokumentu roboczego przed zamknięciem Paczki

Po włączeniu tego parametru, program nie pozwoli na zamknięcie paczki, jeśli strony dokumentu się nie bilansują.

 

Blokada edycji kont szczegółowych Raportów Kasowych i Bankowych

 

 

001strzalka        Budżet

Ta grupa parametrów dotyczy księgowania z wykorzystaniem opcji umożliwiających rozliczenia budżetowe.

 

FKparametry1

Księgowanie z budżetem - dochody, wydatki ....

Parametr włączający możliwość księgowania budżetowego.

 

Księgowanie z Uproszczonym Planem Budżetu

 

 

Pole według którego obliczany jest % wykonania planu

Dla Dochodów lub Wpływów        

 

Pole według którego obliczany jest % wykonania planu

Oraz Wydatków lub Kosztów

 

Księgowanie poprzez listę Budżetów

Parametr umożliwia korzystanie z kilku Planów Budżetowych.

 

Domyślny typ klasyfikacji dla konta pozabilansowego 998

Wybieramy pole Wydatek lub Koszt.

 

Konto Automatycznego zapisu Zaangażowania

Podajemy numer konta, na które program ma księgować zaangażowanie. (Po użyciu kombinacji klawiszy Ctrl + Z w opcji rejestrowania dokumentów.)

 

 

Dodatkowa maska edycji dla analityki budżetowej

 

Ostatni segment konta budżetowego może zawierać do 15 znaków w dowolnej konfiguracji. W programie przygotowano kilka typów.

FKparametryMaska

Można też utworzyć swoją własną maskę analityki budżetowej, pamiętając że:

c        zezwala na rejestrowanie dowolnych znaków
9        ogranicza wprowadzanie znaków do cyfr
-        to znak na stałe wprowadzający dzielenie segmentów
       przedstawione wyżej znaki można łączyć w dowolny sposób.

 

 

001strzalka        Współczynniki

FKparametry2.

Wprowadzamy odpowiednią wartość.

 

Zakładka druga - Stawki VAT i inne parametry

 

FKparametry3

Druga zakładka to konfiguracja stawek VAT. Aktywna stawka posiada w polu znak fajka1.(zaznaczanie LKM lub klawisz spaceW polu przed znakiem wybieramy stawkę VAT, która pojawia się w naszych rejestrach.

 

Poniżej stawek znajduje się jeszcze kilka parametrów.

 

Narastająca numeracja dokumentów kasowych i bankowych (w ciągu roku) - dotyczący kontynuacji numeracji dokumentów w tych raportach. Standardowo program w każdym nowym raporcie rozpoczyna numerowanie pozycji od 1.

Zezwalać na księgowanie dokumentów bez symbolu - pola te zostają puste i program nie będzie wymagał wprowadzania w nich znaków.

 

 

Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych pamiętaj o kliknięciu Zapisz..

Wprowadzone dane możemy wydrukować w postaci tabeli, klikając Wydruk.

 

BANERzobacz

 

Podgląd raportu