Navigation:  Rozrachunki >

Noty odsetkowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň ROZRACHUNKI  Ň  Noty odsetkowe

 

 

koloRatunkowe

Aby opcja działała prawidłowo, należy zdefiniować stopy procentowe w Tabeli odsetkowej.

 

Program sprawdza zaległości w każdym dniu od powstania zobowiązania aż do daty podanej w nagłówku okna. Jeśli stwierdzi, że saldo zadłużenia jest większe niż powinno być (kontroluje termin płatności), wtedy nalicza odsetki karne.

 

Gdy opcję Not Odsetkowych uruchomimy po raz pierwszy, wszystkie bloki będą puste. Aby obliczyć noty odsetkowe, należy kliknąć E Oblicz lub nacisnąć klawisz F4.

 

NotyOdsetkowe1

 

Mamy możliwość wybrania dnia, do którego chcemy obliczyć odsetki oraz podania minimalnej kwoty odsetek, która może znaleźć się na nocie. Program sprawdza ten parametr i jeśli wartość jest niższa, nota odsetkowa nie jest wystawiana. Do noty odsetkowej możemy też doliczyć koszty upomnienia. Aby program mógł to zrobić operator musi wpisać odpowiednią wartość w menu okna w polu Koszty up.  Jeśli chcemy aby należność wpłynęła na konto firmy, należy wskazać w polu rachunek bankowy odpowiedni numer.

 

NotyOdsetkowe

 

Po ustawieniu kilku parametrów klikamy Obliczaj i proces naliczania not odsetkowych rozpocznie się.

 

 

NotyOdsetkowe2

 

Pierwsza zakładka - Noty odsetkowe - to lista kont, dla których obliczone zostały odsetki karne.

Druga zakładka - Komunikaty błędów - to lista problemów na które natrafił program podczas naliczania not odsetkowych. Na przykład:

NotyOdsetkowe3

Program ( w przedstawionym wyżej przykładzie) poinformował nas, że dla kont 201-002 oraz 201-009 istnieją w paczkach, niezaksięgowane dokumenty, które mogą mieć wpływ na wyliczone dane.

 

 

NotyOdsetkowe

 

Menu Ikon w opcji

kartkaLupa1        Podgląd Raportu.

drukarka        Wydruk.

NotyOdsetkoweKolejnosc

lupa lub F4        Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.

klocekNiebieski lub F8        Kartoteka rozrachunków bieżącego konta

 

 

X                Anulowanie noty odsetkowej - widnieje w rejestrze wystawionych not jako anulowana

nozyczki                Kasowanie noty odsetkowej - wykasowanie bezśladowe wystawionej noty odsetkowej

drukarka1 lub F5        Wydruk noty odsetkowej według projektu FastReport

szczegoly lub F8        - Wyświetlenie okna ze szczegółami bieżącej noty odsetkowej.

NotyOdsetkoweSzczego

E        lub F9        - oblicz odsetki dla podanego konta.

 


 BANERzobacz

Ikony do obsługi baz danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn