Navigation:  Obroty > Rejestrowanie dokumentów > Wprowadzanie Danych - Księgowanie dokumentów >

Księgowanie poprzez ustalone dekrety

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA                kartotekaRozdzka

SKRÓT                Ctrl + P


INSERT - kartoteka Ň Enter  Ň rozdzka (lub F3 )

 

 

Ten sposób księgowania przeznaczony jest do rejestrowania dokumentów, które "nie przechodzą" przez rejestry VAT, a powtarzają się w programie co miesiąc.

 

BANERprzyklad

rozliczanie delegacji
spłaty pożyczek
rozdzielnik kosztów (wtedy zmieniamy tylko kwoty, a układ kont pozostaje bez zmian)
rozliczenie płac
wszelkie inne noty księgowe, które tworzymy mozolnie co miesiąc lub kwartalnie...

 

Po założeniu nagłówka dokumentu, naciskamy Enter i przechodzimy do 2 zakładki okna. Następnie przy pomocy klawisza F3 lub ikony rozdzka. uruchamiamy opcje Automatycznych dekretów. Po wybraniu kodu dekretu oraz kliknięciu Dodaj, na ekranie wyświetlone zostaną odpowiednie rekordy.

 

BANERprzyklad

 

RejestrowanieAutoDekret

 

W naszym przykładzie tabela została częściowo wypełniona.Jednak po uaktywnieniu opcji okno jest puste. Automatyczne dekrety możemy przygotować na dwa sposoby: korzystając ze zdefiniowanych wcześniej dekretów księgowych (klocek Dodaj) lub powielając zaksięgowany wcześniej dokument (klocek Kopiuj )

BANERuwaga        

Korzystanie z księgowania poprzez ustalone dekrety możliwe jest po wcześniejszym zdefiniowaniu odpowiednich szablonów dekretów w opcji Funkcje - Definiowanie Dekretów Księgowych.

arrowBluUpSmall

Dodaj Po kliknięciu na ekranie pojawią się wpisy zgodne z ustalonym wzorem. Po wprowadzeniu kwoty klikamy strzalkaDol1, a kursor przeniesie się od razu do pola niżej.

 

Kopiuj Po wybraniu program zapyta o symbol oraz numer dokumentu, którego dekrety chcemy skopiować. Jeśli nie znamy tych danych odpowiednią pozycję możemy odszukać, klikając Szukaj. Po zatwierdzeniu przeniesione zostaną pełne dane, nie tylko dekret ale także treść oraz kwoty.

 

W obydwu przedstawionych wyżej przypadkach, aby przenieść dane do właściwego dokumentu klikamy Zapisz. Jeśli dokument nie jest pełny,  uzupełniamy go kolejnymi pozycjami korzystając z Insert lub kartoteka.

arrowBluUpSmall

BANERzobacz

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów

Zapisywanie dokumentów paczki - Aktualizacja danych

Księgowanie standardowe

Księgowanie poprzez Rejestr VAT