Navigation:  Obroty > Rejestrowanie dokumentów > Wprowadzanie Danych - Księgowanie dokumentów >

Kontrola/Poprawa wprowadzonych dokumentów

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň OBROTY  Ň  Rejestrowanie Dokumentów  - 

IKONA                kartotekaRozdzka

SKRÓT                Ctrl + P


Zakładka nr 1  - Lista Dokumentów

Zakładka nr 2 - Zapisy Dokumentu

 

 

Kontrola

Poprawa pozycji

Kasowanie pozycji

 

 

Kontrola Dokumentów

 

Kontrolę poprawności danych wprowadzonych w paczkach oraz ewentualne poprawianie błędów, należy rozpocząć od sprawdzenia dekretacji. Pomogą nam w tym następujące ikony znajdujące się w oknie Paczka Robocza:

Menu IKON w OKNIE

RejestrDokPaczka2

Ikony umieszczone z Lewej strony Menu służą do wprowadzania danych:

kartoteka Nowy        - Insert        - Zakładanie nowego dokumentu.

kartotekaOlowek Zmiana        - Ctrl + Enter - Zmiana danych nagłówkowych bieżącego dokumentu.

X                - Delete        - Kasowanie bieżącego dokumentu.

kartkaFajki Vat        - F6                - Wprowadzania nowej pozycji poprzez Rejestr VAT

data -        F7        - Ustawianie daty dla nowego dokumentu.

 

Pozostałe ikony pomagają w kontroli poprawności zapisów:

 

notes2                                - Dokument Budżetowy

lupa                        - F4        - Wyszukiwanie dokumentu poprzez podanie jego symboli.

E Sumy kont        - F9        - Sumy kont dla bieżącej paczki lub dokumentu.

koperta                - F5                - Zapisy dla podanego konta.

Po podaniu konta, na ekranie wyświetlone zostaną wszystkie zapisy z paczki, które tego konta dotyczą. Informacje możemy przesłać na drukarkę, jako wydruk roboczy raportu, po kliknięciu ikony drukarka1. Możemy filtrować informacje według wszystkich kolumn. Służy do tego opcja Grupowanie Kolumn. Możemy podać konto syntetycznie lub z dowolnie rozbudowaną analityką, a program wybierze wszystkie odpowiednie zapisy. Jeśli podamy konto syntetyczne, przedstawione zostaną wszystkie zapisy, z każdej jego analityki.

drukarka1                -                - Zestawienie dokumentów.

Jest to wydruk, który zawiera listę wszystkich dokumentów, wraz z poszczególnymi zapisami w układzie - numer pozycji, data, konto Wn, Konto Ma, Kwota, Treść. Każdy dokument zawiera sumy.

 

fajkaPomaranczowa Kontrola        -                - Kontrola dekretacji dokumentów.

fajki Funkcje        -                -

                          PaczkaFunkcje

wykrzyknikZakaz        - Włączanie/wyłączanie kontroli kosztów bieżącego dokumentu. -  Używanie tej opcji, może być uzasadnione tylko w niektórych przypadkach.

AZ        - Automatyczne numerowanie dokumentów

DyskietkaNieb Zapisz        -                - Zapisywanie dokumentu.

arrowBluUpSmall


Dokument Budżetowy

                       rejestrowanieKontrola

Opcja BUDŻET dzieli się na: Dokument Główny i Dokument Szczegółowy. Wybranie jednej z pozycji spowoduje otwarcie okna z danym pogrupowanymi w odpowiednim układzie:

Dokument Główny:

Dokument Budżetowy pokaże wszystkie pozycje z dokumentu.

RejestroBudDokGlown

kartkaOlowek Zmiana - RejestroBudDokGlown1

Zmiana bieżącego zapisu budżetowego.

Pola z szarym tłem (w lewej stronie okna) zostały umyślnie zablokowane przed modyfikacją.

 

kartotekaBlyskawica Kartoteka - RejestroBudDokGlown2

Po wyborze Kartoteki Budżetowej wyświetlone zostaną pozycje, z wszystkich dokumentów w paczce.  W ostatniej linii okna znajduje się numer oraz nazwa kartoteki budżetowej.

arrowBluUpSmall


E  lub F9 Sumy kont bieżącej paczki

Po wybraniu AltF4 wyświetlone zostanie dodatkowe menu. Mamy możliwość podziału informacji na:

PaczkaSumyKont

Uzyskane dane, przedstawione nam zostaną, w takim samym układzie, jak w opcji: Rejestrowanie dokumentów - Sumy Kont dla wszystkich paczek.

 

RejestrowanieZestawienia

Różnice polegają na zasobie informacji, z których program generuje dane. W przypadku Dokumentu głównego w nagłówku okna wyświetlony zostanie jego numer, a sumy zawarte na poszczególnych kontach są wartościami obliczonymi z wszystkich grup (części) tego dokumentu. Dokument szczegółowy, przedstawia sumy na poszczególnych kontach tylko z tej grupy (części) dokumentu, której nazwa wyświetlana jest po SD i numerze głównego dowodu, w pierwszej linii okna. Natomiast Cała paczka przedstawia informacje wygenerowane z wszystkich dokumentów danej teczki.

 

Po kliknięciu znaczka plus, Syntetyka zostanie rozwinięta i wyświetlone zostaną również sumy z poszczególnych analityk znajdujących się na danym koncie. Jeśli analityka również jest rozbudowana, klikamy plusik znajdujący się obok jej nazwy i otrzymujemy dokładniejsze informacje.

Przedstawiony przykład pokazuje, że można dowolnie wyświetlać dane. Możemy (nie musimy) rozwijać wszystkie analityki.

 

userKartka Możemy wydrukować dowolnie przygotowany przez nas raport, uzyskując tym samym, wiele zestawień kontrolnych, które pomogą nam sprawdzić dane przed aktualizacją. Zobacz Ikony do obsługi baz danych.

arrowBluUpSmall


fajkaPomaranczowa Automatyczna kontrola dokumentów

Kontrola poprawności dekretacji w wybranym zakresie: dla bieżącego dokumentu głównego, szczegółowego lub dla całej paczki. Wszystkie błędnie zarejestrowane dokumenty zostaną wyświetlone.

koloRatunkowe

BEZWARUNKOWO Należy wykonać tą opcję przed przystąpieniem do aktualizacji danych.

 

Klikamy przycisk START, aby rozpocząć kontrolę. W pierwszej kolejności program sprawdza zgodność sum stron Wn i Ma. Następnie przeprowadzana jest kontrola kręgu kosztowego:

zgodność sum "czwórek" po stronie Wn z kontem 490 po Ma,
zgodność sum "czwórek" i piątek",
zgodność ostatnich segmentów "piątek" z "czwórkami".

 

Program informuje również o błędach jeśli napotka na konto, którego nie ma w planie kont.

(Istnieje możliwość zaksięgowania takiego błędnego zapisu, podczas nieprawidłowego zdefiniowania dekretów księgowych i później automatycznego dekretu.)

rekaZlota

Już podczas rejestrowania, program informuje o niezgodności sum stron dokumentu - w dolnej linii okna, wyświetlając znak większość pomiędzy stronami Wn i Ma. Komunikat ten wyświetlany jest nie tylko podczas przeglądania rekordów w zakładce 2, ale także w Liście dokumentów, przy danej (niezgodnej) pozycji.

Po kliknięciu przycisku Start, program skontroluje zapisy.

PaczkaZapisz

 

Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat: ZAPISY POPRAWNE.

 

Jeśli program napotka na nieprawidłowości, wtedy w zakładce nr 1 pojawi się szczegółowa lista błędów. Po poprawieniu błędów i upewnieniu się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty z danej teczki, możemy przystąpić do aktualizacji zbiorów głównych.

 

arrowBluUpSmall


 

AZ Automatyczne numerowanie paczki

 

Opcja służy do przenumerowania dokumentów w całej paczce. Jeśli na przykład, musimy usunąć jakiś dokument z paczki, a nie chcemy mieć luki w numeracji lub jeśli w ostatniej chwili dołączono dokument, którego data wskazuje na umieszczenie go w innym miejscu niż na końcu paczki. Na ekranie wyświetlone zostaną nagłówki wszystkich dokumentów paczki. Po wybraniu ikony kartkaZielona Numery lub naciśnięciu klawisza F6, będziemy mogli zaproponować pierwszy numer od którego ma być przeprowadzona numeracja. Program w kolumnie Nowe Numery, wprowadzi nową numerację. Następnie należy wybrać ikonę Sprawdź dymekPytajnik lub klawisz F8. aby sprawdź poprawność nowych numerów. Jeśli każdy z nich otrzyma status Ok, możemy wybrać opcję blyskawica1 Zmiana, aby przenumerować dokumenty.

arrowBluUpSmall


Poprawa danych

 

Niestety czasami może okazać się, że musimy poprawić wprowadzone dane. Modyfikacji dokonujemy po wybraniu ikony kartotekaOlowek, po podwójnym kliknięciu wybranego pola lub:

w Zakładce numer 1 - naciśnięciu klawisza Enter

w Zakładce nr 2 - naciśnięcia klawiszy Ctrl + Enter

 

Niektóre pozycje zostały celowo zablokowane. W innych, gdy wartość (np.: tekst, kwota lub nr konta) pola podświetlona jest na granatowo od razu możemy wprowadzać poprawę, bez konieczności usuwania złych danych.

BANERuwaga

Przed dokonaniem poprawek lub skasowaniem pozycji w paczce, jeśli program napotka na rozliczone rozrachunki, poinformuje o tym odpowiednim komunikatem. Nie pozwoli skasować rekordu, póki nie zostanie przywrócony odpowiedni rozrachunek.

arrowBluUpSmall

 

KASOWANIE

Do kasowania pozycji (Zakładnka nr 2) lub całego (!!!!! nie pomylić ze zmianą treści nagłówka) dokumentu (Zakładka nr 1) służy ikona X. Dodatkowo w zakładce 2  do kasowania bieżącej pozycji służy również klawisz Delete. W zakładce nr 1 umyślnie klawisz Delete, został zablokowany, aby uchronić użytkownika przed przypadkowym skasowaniem CAŁEGO dokumentu.

arrowBluUpSmall