Navigation:  Wydruki >

Dokumenty księgowe

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MENU GŁÓWNE Ň WYDRUKI  Ň  Dokumenty księgowe

IKONA                kartkaLinieKolor

 

 

DowodyKsiegowe

 

Okno z dokumentami księgowymi zawiera listę nagłówków dokumentów. Aby zobaczyć zapisy bieżącego dokumentu naciskamy Enter lub klikamy kartkaLinieKolor. Na ekranie wyświetlone zostanie okno z danymi:

 

DowodKsiegowy

 

Dane przedstawione są na trzech zakładkach.

1 - Szczegółowo        - wszystkie pozycje dokumentu. (zobacz wyżej)

2 - Zbiorczo                - zbiorczo dla syntetyk w podziale na stronę Wn i Ma

3 - Budżet                -

DokumentKsiegoy        

 

 

Klikając ikonę szczegoly lub naciskając klawisz F8, możemy podzielić ekran na dwie części, by w dolnej jego partii móc wyświetlać zawartość dokumentu.

DowodyKsiegowe1

 

 

Po wejściu do opcji program automatycznie układa pozycje według symboli dowodów oraz ich kolejnych numerów. Możemy dowolnie zmienić to ustawienie lub przefiltrować bazę według pożądanych kryteriów. Wystarczy przeciągnąć nagłówek interesującej nas kolumny w wybrane miejsce lub posłużyć się Ikonami do obsługi Baz Danych.

 

Pierwsza kolumna, w górnym bloku O/P informuje nas o statusie dokumentu w bazie. Znak kartotekaRozdzka oznacza, że dokument jest jeszcze w paczce roboczej i można go modyfikować.

W dolnym bloku wyświetlane są wszystkie pozycje z bieżącego dokumentu. Może się zdarzyć, że w kolumnie LP zostaną powielone jakieś cyfry. Oznacza to wtedy, że dekrety mające te same liczby były rejestrowane w jednej pozycji. Świadczy o tym również obecność konta przeciwstawnego.

 

Ikony w opcji

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk.

DatyZakres        - Ustalanie zakresu dat, dla których mają zostać wyświetlone dane.

szczegoly lub F8        - Wyświetlenie/ ukrycie szczegółów bieżącego dokumentu.

drukarka1 lub F5                - Wydruk        Planu według projektu FastReport

lupa                        - Wyszukiwanie dokumentu według symbolu oraz numeru dowodu.

kartkaLinieKolor                        - Zbiorczy dokument księgowy.

notes2                        - Wyświetlenie dokumentu budżetowego. Wybieramy dokument główny lub szczegółowy. W obydwu przypadkach dane zostaną przedstawione w podobnym układzie. Jeśli bieżąca pozycja nie miała zapisów budżetowych w obydwu przypadkach wyświetlone zostanie puste okno.

 Dokument główny pokaże wszystkie wprowadzone przez nas pozycje z całego dokumentu. Po zatwierdzeniu Dokumentu szczegółowego wyświetlone zostaną tylko te pozycje, które wprowadzone zostały przy danym rekordzie. W ostatniej linii okna podany jest numer informujący nas o pochodzeniu zapisów budżetowych.

Ponad to w oknie tym na pasku znajduje się ikona kartkaOlowek, dzięki której będziemy mogli zmienić zapisy budżetowe. Pola z szarym tłem zostały umyślnie zablokowane przed dokonaniem modyfikacji.

E                        - Sumy kont bieżącego dokumentu.

Program sumuje wartości i przedstawia "drzewo informacyjne" na ekranie w trzech kategoriach do wyboru:

Według Symbolu dowodu

Według Dokumentu Głównego

Według Dokumentu Szczegółowego

 

Informacją o SD i numerze jest bieżąca pozycja kursora.

Okno obsługujemy przy użyciu standardowych Ikon do obsługi baz danych.

 

Oblicz lub F9        - Odświeżenie widoku Listy Dokumentów, na przykłada po zmianie dat.


 BANERzobacz

 

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn